Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

1. Sprzedający – rozumie się przez to Infonetax Sp z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP 657-273-65-50, Regon 260150494, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000277160 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Kielce Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: Edytę Stąpór-Rynk - Prezesa Zarządu.

2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

a) wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Organizacje Pożytku Publicznego i;

b) poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.sklep.infonetax.pl.

4. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie www.sklep.infonetax.pl.

5. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie www.sklep.infonetax.pl.

6. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT.

7. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

10. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.

11. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji.

12. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.

13. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie.

1. Sklep Shoper działa pod adresem www.sklep.infonetax.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez ogólnodostępne przeglądarki internetowe.

3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.

4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

 

II. Rejestracja.

1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

III. Zamówienie.

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

3. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach roboczych w dniach roboczych.

4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych dni roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.

5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone, jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone, jako dane obligatoryjne.

7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres e-mail dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Zamawiający uprawniony jest do zakupu dowolnej liczby Towarów.

12. W przypadku błędnego zamówienia zarówno Zamawiający, jak i Sprzedający wyjaśnią zdarzenie przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

 

IV. Umowa.

1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru (jeśli takie wystąpią) oraz odbioru Towaru.

6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

 

V. Dostępność Towaru.

1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

a) wydłużyć czas realizacji Zamówienia;

b) anulować Zamówienie w całości.

 

VI. Ceny.

1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.

2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.

3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.

 

VII. Metody płatności.

1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew z góry na rachunek bankowy;

b) szybka płatność online za pośrednictwem Płatności Shoper oraz Przelewy24.pl.

2. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 25-12404416-1111000049581708 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. i Przelewy24.pl.

4. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Płatności Shoper i Przelewy24.pl przelew wypełniany jest automatycznie.

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

VIII. Faktury VAT.

1. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. Szybka płatność online Płatność Shoper i Przelewy24.pl będą dokumentowane fakturą VAT.

2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji konta w Sklepie Shoper.

3. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.

2. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem poczty e-mail nie podlega wycenie.

3. Zakupiony Towar oraz klucz licencji dostarczony będzie do Zamawiającego w formie wiadomości e-mail, (chyba, że jego forma wymaga inaczej) w godzinach roboczych, w dni robocze.ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infonetax.pl lub w formie pisemnej, na adres: Infonetax Sp z o.o. , ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, z dopiskiem „Sklep internetowy Infonetax”.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych będących Zamawiającymi jest Sprzedający.

2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane za zgodą Zamawiającego wyłącznie w celu:

a) realizacji Zamówienia;

b) zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

c) założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

3. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się pod adresem internetowym: www.infonetax.pl/cookies/.ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a) niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

b) braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

c) siły wyższej;

d) awarii, przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pracowników Zamawiającego, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

e) niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;

f) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Sklepu.

5. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

b) zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,

c) wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,

d) przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl